Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Sztuki
w Gorzowie Wlkp

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Świadczenie usług drukarskich wraz z usługami towarzyszącymi na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sztuki.

Data publikacji: 08-04-2014 15:43

 

Numer ogłoszenia: 120064 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sztuki, ul. Pomorska 73, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 95 733 25 50, faks 95 733 25 60 , strona internetowa www.mosart.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług drukarskich wraz z usługami towarzyszącymi na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sztuki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie usług drukarskich wraz z usługami towarzyszącymi na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sztuki: - Książka podsumowująca GSN2013 (nr ISBN), 500 szt. - Dyplomy MISIETUPODOBA (z nazwiskami i imionami i dzieci), 20 szt. - pocztówki WAKACJOIMAGINACJE, 3 projekty po 20 szt. - Baner, 2 szt. - Folder, 1000 szt. - Baner FRAPA 400 x 230 cm, 1 szt., - Baner FRAPA 700 x 100 cm, 2 szt., - Baner nocka, 1 szt., - Billboard FRAPA, 1 szt. - Torba z nadrukiem, 2 projekty po 75 szt., - Smycz z nadrukiem, 230 szt., - Długopis z nadrukiem, 140 szt., - Przypinki kwadratowe z nadrukiem, 100 szt., - Naklejki, 3 projekty po 200 szt., - Plakietki - druk z laminowaniem: 1 projekt -24 szt., 1 projekt -40 szt., - Teczki MOS, 600 szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9, 79.82.20.00-2, 79.80.00.00-2, 79.82.00.00-8, 79.82.10.00-5, 79.82.11.00-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy usług tj. Sonar Sp. z o.o.ul. Kostrzyńska 89, 66-400 Gorzów Wlkp., jako zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego objętego umową z dnia 31.12.2013r. numer. MOS.I.331-6/13. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług drukarskich wraz z usługami towarzyszącymi na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sztuki.Przedmiotowe zamówienie stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co w zamówieniu podstawowym, było przewidziane w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Sonar Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 89, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.

 

opublikował:
ostatnie zmiany: 22-01-2015 11:48 przez
czytany: 1182

Rejestr zmian