Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Sztuki
w Gorzowie Wlkp

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Kontrole 2009

Data publikacji: 03-03-2010 13:53

L.P.

CZAS
TRWANIA
KONTROLI 

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA

OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ, UPOWAŻNIENIE

ZAKRES KONTROLI

WNIOSKI
I ZALECENIA

TERMIN REALIZACJI ZALECEŃ

 1.

25.02.2009-
27.02.2009

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Franciszek Kujawiński, inspektor kontroli ZUS,
nr upoważnienia
110000-0954-391/2009

Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania
i opłacania składek
na ubezpieczenie społeczne
oraz innych składek i wpłat,
do których pobierania zobowiązany jest Zakład
oraz zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustalanie uprawnień
do świadczeń pieniężnych
z ubezpieczenia chorobowego
i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania
przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków
oraz odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania
w ciężar składek
na ubezpieczenia społeczne
w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 24.06.2008r.

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków
o świadczenia emerytalne
i rentowe.

Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych do celów ubezpieczeń społecznych.

brak protokołu

 

2.

20.10.2009- 24.12.2009

(przerwa w dniach 02.11.2009-30.11.2009)

Wydział Audytu Wewnętrznego Kontroli i Analiz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

p. Bogusław Moroz, zastępca naczelnika wydzialu, delegowana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
WOR.III.0113/455/09
AKA.Rej.35/09

 

Kompleksowa, w zakresie gospodarki finansowej 

Kontrolą objęto:

1. Wewnętrzne regulacje prawno-organizacyjne,
2. Plany działalności na rok 2006, 2007, 2008 i 2009
oraz ich realizację,
3. Sprawozdania finansowe
i budżetowe,
4. Ewidencję księgową
i gospodarkę kasową,
5. Gospodarkę środkami trwałymi,
6. Realizację zamówień publicznych,
7. Zakaldowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

1. Uaktualnić zakres czynności głównej księgowej o wymogi wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych.
2.  Uzyskać opinię organizatora dotyczącą regulaminu organizacyjnego MOS.
3. Wprowadzić do planu konta umożliwiające dokonywanie odpisów aktualizujących należności.
4.  Przeksięgować na fundusz jednostki dotację celową, wykorzystaną na zakup samochodu.
5.  Przenosić na kolejny rok obrotowy salda kont bilansowych Zespołu 8 - „Fundusze,rezerwy i wynik finansowy”.
6.  Uzgodnić z Dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. działania dotyczące  zatwierdzania bilansów i rozliczenia wyniku finansowego MOS.
7. Stosować kryteria do udzielania pomocy socjalnej ustalone przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

26.02.2010

opublikował:
ostatnie zmiany: 22-01-2015 11:32 przez
czytany: 1116

Rejestr zmian