Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Sztuki
w Gorzowie Wlkp

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

STATUT INSTYTUCJI 24 listopada 2005

Data publikacji: 24-11-2005 00:00

Uchwała Nr LXII/693/2005

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim

przy ul. Pomorskiej 73

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 z dnia 25. 13 ust 1 i 2 ust r. ustawy z dnia 25października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001
r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:

 

S T A T U T

MIEJSKIEGO OŚRODKA SZTUKI W GORZOWIE WLKP.


I. Postanowienia ogólne.

§ 1. 1.Biuro Wystaw Artystycznych powołano z dniem 1 stycznia 1980 r. Zarządzeniem Nr 2/80 Wojewody Gorzowskiego z dnia 4 stycznia 1980 r.

2. Uchwałą Nr Nr LXIV/655/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 listopada 2001 roku zmieniono nazwę Biura Wystaw Artystycznych

na Miejski Ośrodek Sztuki.

3. Miejski Ośrodek Sztuki zwany dalej ,,ośrodkiem” jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami),

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami), zwanych dalej „ustawami”.

§ 2. 1. Organizatorem ośrodka jest Miasto Gorzów Wielkopolski.

2. Nadzór nad ośrodkiem w imieniu organizatora sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3. 1.Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

2.Ośrodek posiada osobowość prawną.

3.Siedzibą ośrodka jest obiekt przy ul. Pomorskiej 73 w Gorzowie Wlkp., a terenem działania miasto Gorzów Wlkp.

II. Cel i zadania.

§ 4. Podstawowym celem statutowym ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury.

§ 5. I. Do zadań ośrodka należy w szczególności:

1. Prowadzenie szeroko rozumianej działalności upowszechniającej sztukę współczesną poprzez organizowanie profesjonalnych wystaw.

2. Realizacja mecenatu Miasta nad twórczością plastyczną.

3. Współpraca ze środowiskiem artystów plastyków i fotografików w kraju i zagranicą.

4. Realizacja działań o charakterze edukacyjnym, jak: szkolenia, kursy, seminaria, wykłady, spotkania autorskie, projekcje filmowe.

5. Organizowanie projekcji filmowych z zakresu kina niekomercyjnego, niezależnego itp.

6. Upowszechnianie filmu artystycznego poprzez edukację uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.

7. Prowadzenie konsultacji dotyczącej wystawiennictwa i filmu.

8. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z upowszechnieniem sztuki współczesnej i filmu.

9. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji środowiska artystycznego miasta.

10. Gromadzenie dzieł sztuki współczesnej poprzez dokonywanie zakupów, konkursy i przejmowanie darowizn.

11. Obrót dziełami sztuki, wydawnictwami z dziedziny sztuki, artykułami użytku kulturalnego w formie giełdowej, komisowej i aukcyjnej.

12. Współpraca z galeriami, biurami wystaw artystycznych, muzeami, domami kultury, instytucjami rozpowszechniania filmu, szkołami i in.

13. Organizacja spotkań ludzi nauki i sztuki.

14. Organizacja imprez artystycznych oraz imprez zleconych.

II. Ośrodek może prowadzić wspólne przedsięwzięcia z innymi instytucjami oraz podmiotami nie należącymi do sektora finansów publicznych.

§ 6. Cel i zadania ośrodek realizuje na podstawie własnego programu zgodnego z polityką kulturalną Miasta Gorzowa Wlkp.

III. Zarządzanie i organizacja.

§ 7. 1.Ośrodkiem kieruje dyrektor, który odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie i reprezentuje instytucję na zewnątrz.

2. Dyrektora ośrodka powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. w trybie określonym w/w Ustawami.

§ 8. Organizację wewnętrzną ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany

przez dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w ośrodku organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 9. 1. Przy ośrodku może działać Rada Programowa, jako kolegium opiniodawczodoradcze dyrektora, powoływana zarządzeniem dyrektora ośrodka.

2. Zasady działania Rady Programowej oraz tryb jej powoływania określa regulamin Rady nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora.

IV. Majątek i finanse.

§ 10. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w w/w ustawach.

§ 11. 1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych

środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2.Ośrodek może zbywać środki trwałe po uzyskaniu akceptacji organizatora. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące

przedsiębiorstw państwowych.

3.Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest roczny plan działalności instytucji zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem rocznej dotacji organizatora.

4.Plan działalności ośrodka zawiera: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

§ 12. 1. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2.Przychodami ośrodka są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego z wyjątkiem dóbr kultury w rozumieniu art. 2 i art.

4 ustawy z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U. Nr 10, poz. 48 z późniejszymi zmianami), oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje

z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

3.Wysokość rocznej dotacji na działalność ośrodka ustala organizator.

§ 13. Wartość majątku ośrodka odzwierciedla fundusz ośrodka, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia ośrodka.

§ 14. 1.Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, jako działalność dodatkową w zakresie: organizacji imprez zleconych, usług reklamowych,

handlowych, gastronomicznych i in., organizacji szkoleń, kursów, konferencji, projekcji filmowych, obsługi technicznej imprez, wystaw, dzierżawy,

wynajmu lub użyczenia sal, pomieszczeń i wynajmu środka transportu.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową ośrodka.

§ 15. 1. Ośrodek wypłaca swoim pracownikom świadczenia urlopowe zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca

1994 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 163 z późniejszymi zmianami).

2. Ośrodek może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłatę nagród

indywidualnych oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określają odrębne regulaminy.

V. Postanowienia końcowe.

§ 16. Ośrodek używa pieczątki podłużnej, zawierającej w treści pełną nazwę oraz adres siedziby.

§ 17. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 18. Likwidacja ośrodka może nastąpić tylko na wniosek organizatora w trybie określonym w/w ustawami.

§ 19. Traci moc Uchwała nr XLII/428/2000 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia

25 października 2000 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury działającej pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych w Gorzowie Wlkp. oraz Uchwała

LXIV/655/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 listopada 2001 roku w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Kędzierski


autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 28-01-2015 10:35 przez
czytany: 1088

Rejestr zmian

Zobacz Również: