Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Sztuki
w Gorzowie Wlkp

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

STATUT INSTYTUCJI - dotyczy instytucji przed połączeniem

Data publikacji: 26-03-2013 14:09

Na podstawie art. 13 ust. 1   i 2   z dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z   2012 r. poz. 406), uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§   1.   Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp., zwany dalej MOS, jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie obowiązującego prawa.  

§   2.   Organizatorem MOS jest Miasto Gorzów Wlkp.  

§   3.   MOS posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury pod nr IX/2002 prowadzonego przez Organizatora.  

§   4.   1.   Siedzibą MOS jest Miasto Gorzów Wlkp.  

2.   Adres MOS: ul. Pomorska 73, 66 – 400 Gorzów Wlkp.  

3.   Terenem działania MOS jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.  

§   5.   Nadzór nad MOS w imieniu Organizatora sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.  

Rozdział 2.
Cele i   zadania.

§   6.   Podstawowym celem statutowym MOS jest tworzenie warunków dla rozwoju, prezentacji i promocji sztuki współczesnej, sztuki filmowej oraz działalność edukacyjna w tym zakresie.  

§   7.   1.   Do zadań MOS należy w szczególności:  

1)   badanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych w zakresie sztuki współczesnej i   filmowej oraz edukacji w tym zakresie,  

2)   organizowanie projekcji filmowych,  

3)   upowszechnianie sztuki filmowej oraz wiedzy o mediach, a  także edukacja w tym zakresie,  

4)   inicjowanie i organizacja przedsięwzięć artystycznych,  

5)   poradnictwo w zakresie wystawiennictwa, sztuki filmowej, wiedzy o mediach i   programach edukacyjnych,  

6)   działalność wydawnicza związana z podejmowanymi zadaniami,  

7)   gromadzenie dzieł sztuki współczesnej poprzez dokonywanie zakupów, konkursy, przyjmowanie darowizn oraz ich udostępnianie,  

8)   obrót dziełami sztuki, wydawnictwami z dziedziny sztuki, artykułami użytku kulturalnego w  formie giełdowej, komisowej i aukcyjnej,  

9)   współpraca z innymi galeriami sztuki współczesnej, instytucjami kultury, związkami twórczymi, stowarzyszeniami, instytucjami rozpowszechniania filmu i innymi,  

10)   realizacja projektów skierowanych do osób z dysfunkcjami powodującymi ograniczony dostęp do dóbr kultury,  

11)   przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizację projektów artystycznych i edukacyjnych umożliwiających czynne uczestnictwo w odbiorze sztuki współczesnej i filmowej,  

12)   podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych,  

13)   mecenat nad twórczością plastyczną.  

2.   MOS może podejmować inne formy działalności artystycznej, mające na celu tworzenie i upowszechnianie kultury.  

3.   MOS może prowadzić wspólne przedsięwzięcia z podmiotami z sektora publicznego, jak i prywatnego.  

§   8.   Cel i zadania MOS realizuje zgodnego z polityką kulturalną oraz dokumentami strategicznymi Miasta.  

Rozdział 3.
Zarządzanie i   organizacja.

§   9.   1.   Organem zarządzającym MOS jest dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz.  

2.   Za gospodarkę finansową MOS odpowiada dyrektor.  

3.   Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.  

4.   Dyrektor ustanawia zastępcę na czas swojej nieobecności.  

5.   Dyrektor może ustanowić swoich pełnomocników określając granice ich umocowania.  

6.   Główny księgowy instytucji wykonuje czynności z   zakresu prawa pracy w   stosunku do dyrektora, z wyłączeniem zawiązania i   rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalania wysokości wynagrodzania i  nagród.  

§   10.   Organizację wewnętrzną MOS określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w  instytucji organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.  

§   11.   1.   Organem doradczym MOS jest Rada Programowa, zwana Artystyczną powoływana przez dyrektora instytucji.  

2.   Zasady działania Rady Programowej oraz tryb jej powoływania określa regulamin organizacyjny.  

Rozdział 4.
Majątek i   gospodarka finansowa.

§   12.   1.   MOS samodzielnie gospodaruje przydzieloną i   nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na podstawie obowiązujących przepisów, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej MOS jest plan finansowy, zatwierdzany przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulegać zmianom.  

3.   Działalność MOS finansowana jest ze środków publicznych w   ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej, dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych z budżetu miasta, funduszy celowych krajowych i zagranicznych, darowizn, przychodów z odpłatnej działalności kulturalnej, ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych i innych źródeł.  

4.   Wysokość rocznej dotacji MOS ustala Rada Miasta na podstawie projektu planu finansowgo sporządzanego przez Dyrektora instytucji.  

5.   MOS może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z   programem działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację celów statutowych (w szczególności w  zakresie: organizacji imprez zleconych, obsługi technicznej imprez, dzierżawy, wynajmu lub użyczenia pomieszczeń, obrotu dziełami sztuki, usług muzycznych, promocyjnych, programowych, handlowych, i  innych).  

6.   Dyrektor corocznie przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok, które podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe.

§   13.   Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

§   14.   Traci moc Uchwała Nr LXII/693/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. w   sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp. przy ul. Pomorskiej 73.  

§   15.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   16.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w  Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.  

 

 

                                Przewodniczący Rady Miasta  
                                       Jerzy   Sobolewski

opublikował:
ostatnie zmiany: 28-01-2015 10:36 przez
czytany: 1179

Rejestr zmian

Zobacz Również: