Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Sztuki
w Gorzowie Wlkp

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Data publikacji: 03-01-2018 00:00


Zarządzenie nr 1/2018

z dnia 3.01.2018 r.

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sztuki

 

Na podstawie art. 13 ust.3 Ustawy z 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 862) wprowadzam nowy Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sztuki, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zmiany w regulaminie organizacyjnym wchodzą w życie z dniem 3.01.2018 r.

Z dniem 3.01.2018 r. traci moc dotychczas obowiązujący regulamin organizacyjny wprowadzony w życie Zarządzeniem Dyrektora MOS nr 29/2015 z dnia 8.05.2015 r.
Nr 17/2016 z dnia 08.12.2016 r.

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Miejskiego Ośrodka Sztuki
w Gorzowie Wlkp.

(tekst jednolity)


 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp., zwany dalej MOS, jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora – Gminę Miasto Gorzów Wlkp. pod Nr XV/2015 z dnia 2.01.2015 r. i posiada osobowość prawną.

2. Miejski Ośrodek Sztuki działa m.in. na podstawie:

1) Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 862),

2) Uchwały Nr LXXV/825/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29.10.2014 r. w sprawie połączenia instytucji kultury pn. „Kamienica Artystyczna Lamus”

z instytucją kultury pn. Miejski Ośrodek Sztuki w jedną instytucję pn. Miejski Ośrodek Sztuki,

3) Statutu instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Sztuki, nadanego Uchwałą Nr LXXV/826/2014 z dnia 29.10.2014 r. Rady Miasta Gorzowa Wlkp.,

4) Uchwały Nr VIII/61/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sztuki.

3. Regulamin organizacyjny MOS określa zasady wewnętrznej organizacji, strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w7 jej skład. Zasady gospodarki finansowej MOS reguluje rozdział 3 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 862.) oraz ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077).

4. Zasady dokonywania rozliczeń finansowych i materiałowych oraz kontroli finansowej w MOS regulują:

1)   Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych Miejskiego Ośrodka Sztuki,

2)   Instrukcja gospodarki kasowej,

3)   Instrukcja inwentaryzacyjna,

4)  Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO,

5)   Regulamin kontroli zarządczej.

§ 2

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

1)  MOS                                  - Miejski Ośrodek Sztuki,   
2)  Dyrektor                             - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sztuki,   
3)  Kierownik                           - Kierownik komórki organizacyjnej
4)  Komórka organizacyjna        - Dział,

    

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 3

1. Funkcjonowanie MOS opiera się na zasadzie służbowego podporządkowania i podziale obowiązków.

2. Organem zarządzającym MOS jest Dyrektor.

3. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi MOS są Działy, którymi kierują ich Kierownicy:

Dział Wystaw i Edukacji,

Dział Kultury Filmowej,

Dział Finansowo-Księgowy,

Dział Administracyjno-Techniczny.

4. Schemat organizacyjny w formie graficznej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

III.  ZASADY KIEROWANIA MOS

§ 4

1. MOS kieruje i zarządza Dyrektor, który odpowiada za jego działalność i reprezentuje instytucję na zewnątrz. Odpowiada także za:

1) realizację zadań statutowych i planów działalności, w tym gospodarowanie mieniem,

2) politykę kadrową,

3) zarządzanie finansami MOS i podejmowanie bieżących decyzji gospodarczych,

4) zatwierdzanie rocznych planów i sprawozdań finansowych oraz decydowanie o zmianach w budżecie,

5) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

6) zatwierdzanie rocznych planów oraz sprawozdań merytorycznych,

7) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, zarządzeń, procedur, instrukcji i innych aktów przewidzianych w odrębnych przepisach,

8) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień,

9) warunki pracy, bhp, zabezpieczenie ppoż. oraz inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

10) sprawowanie kontroli zarządczej w instytucji,

11) powoływanie na czas określony komisji i zespołów kontrolnych,

12) zawieranie umów z innymi podmiotami.

13) tworzenie programu instytucji

2. Dyrektor przyznaje nagrody i dodatki specjalne pracownikom wg Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sztuki.

3. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:

1) Główny księgowy,

2) Kierownik Działu Wystaw i Edukacji,

3) Główny specjalista ds. Programowych,

4) Kierownik Działu Kultury Filmowej,

5) Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego

6) Administrator Bezpieczeństwa Informacji

4. Główny księgowy nadzoruje całokształt działalności finansowej MOS i jest za nią odpowiedzialny.

5. Do zadań Głównego księgowego należy w szczególności:

1) przygotowywanie planów finansowych MOS i czuwanie nad ich wykonaniem,

2) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) prowadzenie gospodarki finansowej w sposób zapewniający ochronę mienia i interesów MOS,

4) sprawowanie kontroli wewnętrznej zgodnie z przepisami,

5) opracowanie regulaminów i instrukcji dotyczących gospodarki finansowej MOS,

6) sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami prawa oraz ich właściwa analiza,

7) koordynowanie kontroli zarządczej.

6. Zakresy uprawnień i obowiązków Głównego księgowego, Głównego specjalisty ds. programowych i współpracy oraz Kierowników Działów ustala Dyrektor.

7. Szczegółowe zadania określane w zakresach czynności opracowują Kierownicy komórek organizacyjnych pracownikom im podległym. Zakresy czynności pracowników zatwierdza Dyrektor.

8. Pracownicy odpowiadają za realizację zadań im powierzonych przed bezpośrednim przełożonym.

9. Główny księgowy, specjalista ds. programowych i współpracy oraz Kierownicy Działów odpowiadają przed Dyrektorem za wykonywanie zadań przypisanych im
komórek organizacyjnych.

10. Do zadań Kierowników Działów należy w szczególności:

1) organizacja i kierowanie pracą Działów,

2) odpowiedzialność za sprawne i prawidłowe wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

3) usprawnianie organizacji i metod pracy,

4) koordynacja i kontrola pracy podległych pracowników.

11. Kierownicy komórek organizacyjnych wydają polecenia pracownikom innych komórek organizacyjnych tylko w porozumieniu z kierownikiem właściwej komórki lub w porozumieniu z Dyrektorem.

12. Kierownicy komórek organizacyjnych mają prawo domagać się od innych pracowników przygotowania, opracowania i dostarczenia dokumentów lub innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i realizowania zadań danego działu z zastrzeżeniem ust.11 powyżej.

13. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony pracownik, który działa w granicach udzielonego upoważnienia.

IV. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH  

§ 5

Dział Wystaw i Edukacji

Do zadań Działu Wystaw i Edukacji należy w szczególności:

1) prowadzenie szeroko rozumianej działalności upowszechniającej sztukę współczesną,

2) organizowanie wystaw, plenerów, sympozjów, konkursów, przeglądów, spotkań autorskich i innych zdarzeń artystycznych,

3) opracowywanie wydawnictw i innych druków w zakresie związanym z działalnością Działu,

4) współpraca z galeriami sztuki współczesnej, kuratorami, muzeami, związkami twórczymi, wyższymi szkołami artystycznymi, środowiskami twórczymi, NGO, działającymi w kraju i za granicą,

5) inicjowanie i prowadzenie projektów edukacyjnych w zakresie sztuki współczesnej

dla zaspokojenia potrzeb twórczych gorzowian z różnych grup wiekowych, współpraca z placówkami oświatowymi,

6) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji dotyczącej działalności galerii,

7) sprawowanie opieki nad zbiorem dzieł sztuki MOS,

8) tworzenie i koordynacja wydawnictw MOS

                    

§ 6

Do zadań Głównego specjalisty ds. programowych należy w szczególności:

1) inicjowanie i realizacja przedsięwzięć Miejskiego Ośrodka Sztuki w zakresie sztuki współczesnej,

2) współpraca z innymi działami MOS, w szczególności z Działem Wystaw i Edukacji w celu organizacji i realizacji przedsięwzięć w zakresie sztuk wizualnych,

3) nawiązywanie i koordynacja współpracy z innymi podmiotami, w tym m.in. mediami, instytucjami, organizacjami, szkołami wyższymi w Gorzowie i w Polsce;

4) poszukiwanie nowych źródeł finansowania projektów

§ 7

Dział Kultury Filmowej

Do zadań Działu Kultury Filmowej należy w szczególności:

1) upowszechnianie sztuki filmowej oraz wiedzy o mediach (projekcje filmowe, przeglądy, festiwale, wykłady, seminaria, działalność edukacyjna, opracowywanie wydawnictw, organizacja projektów filmowych i interdyscyplinarnych itp.),

2) współpraca lokalna, regionalna oraz samorządowa ze środowiskami twórczymi, organizacjami, instytucjami kultury i oświaty w zakresie poradnictwa i organizacji szkoleń dotyczących filmu i nowych mediów a także upowszechniania kultury filmowej,

3) realizacja projektów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i umożliwiających czynne uczestnictwo w kulturze filmowej,

4) opracowywanie planów wydawniczych w oparciu o program Działu,

5) prowadzenie ewidencji sprzedaży usług w zakresie działań filmowych zgodnie z przepisami i zawartymi umowami,

6) pozyskiwanie środków na przedsięwzięcia realizowane przez Dział, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, koordynacja realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

7) dystrybucja produkcji audiowizualnych.

§ 8

Dział Finansowo-Księgowy

Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości instytucji zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości w sposób prawidłowy, zapewniający rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności,

2) przygotowanie sprawozdań finansowych, statystycznych, budżetowych,

3) opracowanie oraz bieżąca aktualizacja planów finansowych z uwzględnieniem danych z poszczególnych komórek organizacyjnych MOS,

4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

5) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi po zatwierdzeniu dokumentów przez Dyrektora,

6) nadzór nad prowadzeniem obsługi kasowej,

7) prowadzenie nadzoru nad gospodarką rzeczowo-materialną i mieniem MOS,

8) sprawowanie bieżącej kontroli formalno-rachunkowej dokumentów finansowo - rozliczeniowych oraz druków ścisłego zarachowania,

9) nadzór nad Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych (m.in. naliczanie odpisów na ZFŚS),

10) opracowanie i bieżąca aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych w zakresie gospodarki finansowej.

§ 9

Dział Administracyjno-Techniczny

Do zadań Działu Administracyjno-Technicznego należy w szczególności:

1) administrowanie i zabezpieczanie mienia ruchomego i nieruchomości oraz prowadzenie dokumentacji właściwej dla powyższych spraw,

2) organizacja pracy instytucji (sporządzanie harmonogramów pracy i planowanie rozkładu czasu pracowników MOS),

3) zapewnienie remontów i bieżącej konserwacji pomieszczeń wraz z przeglądami technicznymi, zapewnienie napraw sprzętu oraz wyposażenia biurowego,

4) prowadzenie spraw w zakresie zaopatrzenia technicznego na cele administracyjne oraz na potrzeby organizowanych przedsięwzięć,

5) przygotowywanie rocznych planów na dostawy, usługi, remonty, organizacja i prowadzenie przetargów zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych,

6) współpraca ze specjalistą ds. bhp, ppoż i oc. w zakresie całokształtu spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników MOS oraz bezpieczeństwem przeciwpożarowym,

7) prowadzenie pozaksięgowej ewidencji wyposażenia instytucji,

8) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem właściwego stanu technicznego i sprawności użytkowej instytucji, prowadzenie okresowych przeglądów, nadzorowanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku w obiekcie oraz na posesji, dbanie o zabezpieczenie przeciwpożarowe,

9) prowadzenie gospodarki transportowej, w tym: nadzorowanie pracy kierowcy, zlecanie wyjazdów oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji transportowej,

10) przygotowywanie pomieszczeń do realizacji przedsięwzięć, współpraca z komórkami organizacyjnymi,

11) sprawowanie opieki nad ekspozycjami w galeriach sztuki,

12) montaż i demontaż wystaw, przygotowanie wystaw do transportu,

13) pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji zgodnie z zapisami w Ustawie o ochronie danych,

14) prowadzenie sekretariatu,

15) prowadzenie kasy MOS.

V.  ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI

§ 10

1. Do podpisywania pism i decyzji uprawniony jest Dyrektor MOS, a w przypadku jego nieobecności osoba go zastępująca, wskazana w Księdze Rejestrowej Instytucji Kultury lub inna osoba wskazana przez Dyrektora w zakresie do tego upoważnionym.

2. Za merytoryczną prawidłowość i zgodność z prawem przygotowywanych dokumentów odpowiedzialni są Kierownicy komórek organizacyjnych oraz specjalista ds. programowych i współpracy.

            

VI.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Zmiany postanowień Regulaminu wprowadza się w drodze Zarządzenia w trybie właściwym dla jego nadania.

2. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona jest zobowiązana zapoznać pracowników z treścią Regulaminu oraz wszystkich aktów prawnych, do których Regulamin odsyła, jak również, na żądanie pracownika, wyjaśnić treść Regulaminu. Każdy z pracowników fakt zapoznania się z Regulaminem poświadcza swoim podpisem pod oświadczeniem załączonym do Regulaminu.
 zarzadzenie_17_2019_Dyrektora_MOS.pdf

opublikował:
ostatnie zmiany: 03-01-2018 17:03 przez
czytany: 520

Rejestr zmian