Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Sztuki
w Gorzowie Wlkp

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Regulamin organizacyjny (tekst jednolity)- dotyczy instytucji przed połączeniem

Data publikacji: 28-05-2013 09:45

Regulamin organizacyjny

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp., zwany dalej MOS, jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora pod Nr IX/2002r. i posiada osobowość prawną.

2. Miejski Ośrodek Sztuki działa m.in. na podstawie:
a) Ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz.406),
b) Statutu MOS, nadanego Uchwałą Nr XLII/476/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23.01.2013r. w sprawie nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.

3.Regulamin organizacyjny MOS określa zasady wewnętrznej organizacji, strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jej skład oraz zasady działania i tryb powoływania Rady Programowej.

4. Zasady gospodarki finansowej MOS reguluje rozdział 3 Ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz.406) oraz Ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz.1240 ze zm.).

5. Zasady dokonywania rozliczeń finansowych i materiałowych oraz kontroli finansowej w MOS regulują:
a) Instrukcja obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów księgowych Miejskiego Ośrodka Sztuki,
b) Procedura kontroli finansowej,
c) Instrukcja gospodarki kasowej,
d) Instrukcja inwentaryzacyjna,
e) Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. EURO,
f) Regulamin kontroli zarządczej.

§ 2

1.Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a) MOS - Miejski Ośrodek Sztuki,
b) Dyrektor - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sztuki,
c) Kierownik - Kierownik komórki organizacyjnej,
d) Komórka organizacyjna - Galeria, Dział, Samodzielne stanowisko,
e) Rada - Rada Programowa.

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 3

1. W skład MOS wchodzą komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy.

2. Osoba zarządzająca MOS:
• Dyrektor (1 etat).

3. Komórki organizacyjne MOS:

1) Galeria BWA:
• Kurator Galerii BWA (1 etat),
- Specjalista ds. wystawiennictwa i wydawnictw artystycznych (1 etat).

2) Galeria Sztuki Najnowszej:
- Specjalista ds. informacji, wydawnictw, dokumentacji i edukacji artystycznej (1 etat).
(samodzielne stanowisko bezpośrednio podległe Dyrektorowi).

3) Dział Filmu:
• Kierownik Działu Filmu (1 etat),
- Specjalista ds. promocji (1 etat),
- Specjalista ds. edukacji filmowej (1 etat),
- Kinooperator (1 etat),
- Kinooperator (1 etat).

4) Dział Finansowo-Księgowy:
• Główny księgowy (1 etat),
- Księgowy (1 etat),
- Kasjer (1/2 etatu),
- Kasjer (1/2 etatu).

5) Dział Administracyjny:
• Kierownik administracyjny ( 1 etat)),
- Specjalista ds. aranżacji i reklamy (1 etat),
- Specjalista ds. aranżacji, reklamy i projektowania (1 etat),
- Kierowca (1 etat),
- Opiekun ekspozycji (1 etat),
- Opiekun ekspozycji (1 etat).

6) Sekretariat
- Specjalista ds. dokumentacji (1 etat),
(samodzielne stanowisko bezpośrednio podległe Dyrektorowi).

Schemat organizacyjny MOS określa Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu stanowiący jego integralną część.

III. ZASADY KIEROWANIA MOS

§ 4

1. Dyrektor jest odpowiedzialny za całokształt pracy MOS. Odpowiada także za:
• realizację zadań statutowych i planów działalności, w tym gospodarowanie mieniem,
• politykę kadrową,
• zarządzanie finansami MOS i podejmowanie bieżących decyzji gospodarczych,
• zatwierdzanie rocznych planów i sprawozdań finansowych oraz decydowanie o zmianach w budżecie,
• administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
• zatwierdzanie rocznych planów oraz sprawozdań merytorycznych,
• wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, zarządzeń, procedur, instrukcji i innych aktów przewidzianych w odrębnych przepisach,
• warunki pracy, bhp, zabezpieczenie ppoż. oraz inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
• sprawowanie kontroli zarządczej w instytucji,
• powoływanie na czas określony komisji i zespołów kontrolnych,
• zawieranie umów z innymi podmiotami.

2. Organem doradczym w sprawach związanych z działalnością statutową MOS, jest Rada Programowa zwana dalej Radą.

3. Dyrektor powołuje członków (w liczbie od 5 do 10 osób) spośród pracowników naukowych uczelni artystycznych, kuratorów, krytyków i historyków sztuki, filmoznawców oraz przedstawicieli Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

4. Kadencja Rady trwa 4 lata.

5. Podstawą działania Rady jest odrębny Regulamin Rady Programowej nadany przez Dyrektora MOS.

6. Dyrektor zarządza MOS przy współudziale Głównego księgowego oraz przy pomocy bezpośrednio podległych mu Kierowników komórek organizacyjnych, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie i granicach udzielonych im upoważnień przez Dyrektora.

7. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony pracownik, który działa w granicach udzielonego upoważnienia.

 8. Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach ponoszą odpowiedzialność służbową przed Dyrektorem za prawidłową realizację i należyte oraz terminowe wykonywanie powierzonych im zadań, jak również za podejmowane decyzje.

9. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach odpowiadają za powierzony im zakres pracy zgodnie z zawartymi umowami o pracę, indywidualnymi zakresami obowiązków, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przyznanymi upoważnieniami i dyspozycjami wydanymi przez Dyrektora.

10. Niezależnie od komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3, Dyrektor może ustanowić inne komórki organizacyjne lub stanowiska pracy wynikające z potrzeb właściwej realizacji zadań określonych w Statucie MOS w trybie zmiany Regulaminu organizacyjnego

IV. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 5

Galeria BWA

Do zadań Galerii BWA należy w szczególności:
1) prowadzenie szeroko rozumianej działalności upowszechniającej sztukę współczesną,
2) organizowanie wystaw, plenerów, sympozjów, konkursów, przeglądów, spotkań autorskich i innych zdarzeń artystycznych,
3) pracowywanie wydawnictw i innych druków w zakresie związanym z działalnością galerii i instytucji,
4) współpraca z galeriami sztuki współczesnej, kuratorami, muzeami, związkami twórczymi, wyższymi szkołami artystycznymi, środowiskami twórczymi, stowarzyszeniami, działającymi w kraju i za granicą,
5) współpraca ze środkami masowego przekazu,
6) inicjowanie i prowadzenie projektów edukacyjnych w zakresie sztuki współczesnej, dla zaspokojenia potrzeb twórczych gorzowian z różnych grup wiekowych, współpraca z placówkami oświatowymi,
7) realizacja projektów skierowanych do osób z dysfunkcjami powodującymi ograniczony dostęp do dóbr kultury,
8) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji dotyczącej działalności artystów plastyków działających w mieście i regionie,
9) opracowywanie planów, sprawozdań, analiz i statystyk w zakresie działalności galerii,
10) opracowywanie i prowadzenie projektów w oparciu o zewnętrzne środki finansowe oraz przygotowywanie dokumentacji do rozliczenia,
11) sprawowanie opieki nad zbiorem dzieł sztuki MOS,
12) przygotowywanie i zamawianie materiałów do wydawnictw (projektów graficznych, tekstów, fotografii, tłumaczeń),
13) nadzór techniczny nad jakością i terminowością wykonania wydawnictw,
14) dokumentacja działań galerii,
15) opracowywanie planów wydawniczych w oparciu o plan wystaw,
16) konsultacje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wystawiennictwa,
17) przygotowanie odpowiedniej dokumentacji związanej z udostępnianiem oraz gromadzeniem dzieł sztuki współczesnej w drodze zakupów, konkursów, przyjmowania darowizn,
18) współpraca z poszczególnymi pracownikami merytorycznymi w sprawach związanych z działalnością wydawniczą MOS,
19) terminowe przygotowywanie umów w zakresie właściwości rzeczowej, umów o dzieło, umów zleceń, w zakresie działań galerii,
20) redakcja strony internetowej w zakresie działań galerii,
21) udostępnianie zbiorów dzieł sztuki do celów ekspozycyjnych,
22) zapewnienie informacji o wystawach (oprowadzanie zwiedzających).

§ 6

Galeria Sztuki Najnowszej

Do zadań Galerii Sztuki Najnowszej należy w szczególności:
1) prowadzenie szeroko rozumianej działalności upowszechniającej sztukę współczesną,
2) organizowanie wystaw, performance, plenerów, sympozjów, seminariów, konkursów, przeglądów, spotkań autorskich i innych zdarzeń artystycznych,
3) opracowywanie wydawnictw i innych druków w zakresie związanym z działalnością galerii i instytucji,
4) współpraca z galeriami sztuki współczesnej, muzeami, związkami twórczymi, wyższymi szkołami artystycznymi, środowiskami twórczymi, stowarzyszeniami,
5) współpraca ze środkami masowego przekazu,
6) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie sztuki współczesnej dla różnych grup wiekowych,
7) realizacja projektów skierowanych do osób z dysfunkcjami powodującymi ograniczony dostęp do dóbr kultury,
8) dokumentacja działań galerii,
9) opracowywanie planów, sprawozdań, analiz i statystyki w zakresie działalności galerii,
10) opracowywanie i prowadzenie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz przygotowywanie dokumentacji do rozliczenia,
11) terminowe przygotowywanie umów o dzieło, umów zleceń, w zakresie działań galerii,
12) redakcja strony internetowej w zakresie działań galerii,
13) zapewnienie informacji o wystawach (oprowadzanie zwiedzających),
14) przygotowywanie projektów umów w zakresie właściwości rzeczowej.

§ 7

Dział Filmu

Do zadań Działu Filmu należy w szczególności:
1) upowszechnianie sztuki filmowej, wiedzy o mediach oraz edukacja w tym zakresie,
2) realizacja zadań o charakterze edukacyjnym: warsztatów, szkoleń, kursów, seminariów, przeglądów, wykładów, projekcji filmowych,
3) programowanie i organizowanie projekcji filmowych, w szczególności spoza głównego nurtu,
4) upowszechnianie filmu poprzez edukację uczniów szkół, współpraca z placówkami oświatowymi,
5) realizacja projektów skierowanych do osób z dysfunkcjami powodującymi ograniczony dostęp do dóbr kultury,
6) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizację projektów artystycznych i edukacyjnych umożliwiających czynne uczestnictwo w odbiorze sztuki filmowej,
7) opracowywanie wydawnictw związanych z upowszechnianiem filmu,
8) opracowywanie i prowadzenie projektów oraz przygotowywanie dokumentacji do rozliczenia,
9) opracowywanie planów, sprawozdań, analiz i statystyk dotyczących Działu Filmu oraz instytucji,
10) realizacja polityki informacyjnej z zakresu działalności MOS – promocja, reklama, współpraca z portalami internetowymi,
11) diagnozowanie potrzeb kulturalnych odbiorców, w celu pozyskiwania nowych uczestników,
12) poradnictwo w zakresie sztuki filmowej, wiedzy o mediach oraz programów edukacyjnych,
13) prowadzenie stron internetowych w zakresie działań Działu Filmu,
14) wprowadzanie zmian w Biuletynie Informacji Publicznej,
15) obsługa nagłośnienia i oświetlenia przedsięwzięć realizowanych w instytucji,
16) współpraca z instytucjami rozpowszechniania filmu oraz z przedstawicielstwami instytutów kultury i ambasad w Polsce,
17) współpraca ze środkami masowego przekazu,
18) prowadzenie ewidencji sprzedaży usług w zakresie działań filmowych zgodnie z przepisami i zawartymi umowami,
19) opracowywanie, gromadzenie i udostępnianie podręcznego księgozbioru,
20) organizowanie imprez artystycznych oraz imprez zleconych przez podmioty zewnętrzne,
21) pozyskiwanie sponsorów, tworzenie pakietów sponsorskich w zakresie działalności MOS,
22) prowadzenie fotograficznej i filmowej dokumentacji działalności MOS,
23) sporządzanie wniosków o dofinansowanie, koordynacja realizacji i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
24) przygotowywanie rocznych planów na dostawy, usługi, remonty, organizacja i prowadzenie przetargów zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 8

Dział Finansowo-Księgowy

Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:
1) prowadzenie rachunkowości instytucji zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości w sposób prawidłowy, zapewniający rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności,
2) dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
3) przygotowanie sprawozdań finansowych, statystycznych, budżetowych,
4) opracowanie oraz bieżąca aktualizacja planów finansowych z uwzględnieniem danych z poszczególnych komórek organizacyjnych MOS,
5) analizowanie oraz nadzorowanie przebiegu wykonania planów finansowych,
6) bieżące informowanie Dyrektora o sytuacji finansowej MOS oraz składanie sprawozdań i analiz niezbędnych w procesie podejmowania decyzji finansowych,
7) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
8) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi po zatwierdzeniu dokumentów przez Dyrektora,
9) zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej w zakresie sprzedaży biletów, wydawnictw, wpłat uczestników itp. (za pomocą kasy fiskalnej), nadzór nad prawidłowym wydawaniem, prowadzeniem i rozliczaniem wpływu z raportów kasowych, zaliczek i innych należności bądź zobowiązań finansowych,
10) prowadzenie nadzoru nad gospodarką rzeczowo-materialną i mieniem MOS, w tym między innymi rozliczanie inwentaryzacji,
11) sprawowanie bieżącej kontroli formalno-rachunkowej dokumentów finansowo-rozliczeniowych oraz druków ścisłego zarachowania,
12) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
13) obsługiwanie programu Płatnik w tym m.in. zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń, wyrejestrowanie, zgłaszanie zmian, sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,
14) dokonywanie terminowo i prawidłowo rozliczeń publiczno-prawnych, w tym: sporządzanie deklaracji, zaświadczeń podatkowych, regulowanie zobowiązań między innymi z tytułu PIT, ZUS, VAT,
15) naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac (m.in. naliczanie nagród jubileuszowych, zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalanie i naliczanie wynagrodzeń chorobowych, zasiłków ZUS),
16) sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach,
17) naliczanie kapitału początkowego pracownikom i byłym pracownikom,
18) sporządzanie sprawozdawczości GUS z zakresu wynagrodzeń pracowników,
19) obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. naliczanie odpisów na ZFŚS),
20) wspieranie komórek organizacyjnych przy pisaniu projektów dotyczących pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie działalności statutowej MOS,
21) obsługa finansowo-księgowa zadań oraz projektów realizowanych przez MOS w ramach odrębnie zawartych umów oraz pozyskanych środków zewnętrznych,
22) kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie dotyczącym zadań, za które odpowiada,
23) opracowanie i bieżąca aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych w zakresie gospodarki finansowej,
24) koordynowanie kontroli zarządczej.

§ 9

Dział Administracyjny

Do zadań Działu Administracyjnego należy w szczególności:
1) administrowanie i zabezpieczanie mienia ruchomego i nieruchomości oraz prowadzenie dokumentacji właściwej dla powyższych spraw,
2) zapewnienie remontów i bieżącej konserwacji pomieszczeń wraz z przeglądami technicznymi, zapewnienie napraw sprzętu oraz wyposażenia biurowego,
3) prowadzenie spraw w zakresie zaopatrzenia technicznego na cele administracyjne oraz na potrzeby organizowanych przedsięwzięć,
4) przygotowywanie rocznych planów na dostawy, usługi, remonty, organizacja i prowadzenie przetargów zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych,
5) kontrola i nadzór nad sprawnością instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej, odgromowej, telefonicznej i teleinformatycznej,
6) współpraca ze specjalistą ds. bhp, p.poż i oc. w zakresie całokształtu spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników MOS oraz bezpieczeństwem przeciwpożarowym,
7) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem prawa pracy, porządku, dyscypliny pracy, bhp i ppoż. przez pracowników MOS,
 8) wynajmem sal, pomieszczeń, sprzętu i środka transportu zgodnie z obowiązującym cennikiem,
9) przypisywanie mienia pracownikom instytucji,
10) prowadzenie pozaksięgowej ewidencji wyposażenia instytucji,
11) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem właściwego stanu technicznego i sprawności użytkowej instytucji, prowadzenie okresowych przeglądów, nadzorowanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku w obiekcie oraz na posesji, dbanie o zabezpieczenie przeciwpożarowe
12) ubezpieczenie mienia ruchomego i nieruchomości,
13) nadzorowanie pracy kierowcy, zlecanie wyjazdów oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji transportowej,
14) planowanie rozkładu czasu pracy pracowników MOS, sporządzanie harmonogramów,
15) przygotowywanie sal i pomieszczeń do realizacji przedsięwzięć, współpraca z komórkami organizacyjnymi,
16) sprawowanie opieki nad ekspozycjami w galeriach sztuki.
17) montaż i demontaż wystaw, przygotowanie wystaw do transportu,
18) realizacja reklam wizualnych przedsięwzięć organizowanych przez instytucję,
19) współorganizowanie projektów edukacyjnych oraz imprez zleconych,
20) realizacja reklam i innych działań plastycznych na zlecenie,
21) opracowywanie projektów graficznych: afiszy, zaproszeń, reklam i innych materiałów promujących działalność MOS,
22) administrowanie siecią komputerową, odpowiedzialność za jej sprawne funkcjonowanie, zapewnienie prawidłowej pracy sprzętu komputerowego pod względem technicznym,
23) współpraca z firmą informatyczną prowadzącą obsługę MOS w zakresie zapewnienia kompleksowej obsługi informatycznej MOS w oparciu o analizę oraz propozycje pracowników,
24) weryfikacja informacji nt. instytucji na portalach internetowych, monitoring (prasy) informacji w mediach nt. instytucji,
25) proponowanie wewnętrznie skoordynowanych rozwiązań informatycznych pomocnych w realizacji działalności instytucji,
26) opracowywanie koncepcji oraz realizacja strategii jednolitej wizualizacji MOS.
§ 10

Sekretariat

Do zadań Sekretariatu należy w szczególności:
1) prowadzenie obsługi kancelaryjnej MOS (ewidencja i ekspedycja korespondencji),
2) zapewnienie właściwego obiegu dokumentacji i rozdzielania poczty,
3) opracowanie i aktualizacja instrukcji kancelaryjnej,
4) ewidencjonowanie i prowadzenie zbioru podstawowych aktów normatywnych oraz zarządzeń Dyrektora,
5) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i zażaleń,
6) prowadzenie zakładowej składnicy akt,
7) prenumerata prasy i czasopism fachowych,
8) prowadzenie ewidencji m.in.:
• kontroli zewnętrznych,
• poleceń wyjazdów służbowych,
• umów cywilno-prawnych,
• księgi druków ścisłego zarachowania,
• faktur płaconych przelewem,
• przydziału środków czystości, odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej,
9) prowadzenie rejestrów m.in.:
• szkoleń z zakresu bhp i ppoż.,
• pieczęci używanych w MOS,
• wypadków i postępowania powypadkowego w uzgodnieniu ze specjalistą bhp, p.poż i oc,
• nadawanych wydawnictwom numerów ISBN,
• wydawanych upaważnień.
10) prowadzenie kasy MOS: przyjmowanie wpłat z kasy fiskalnej (dotyczących wpłat za zajęcia edukacyjne, ze sprzedaży biletów, karnetów do kina, za wynajem sal i środka transportu, sprzedaży wydawnictw itp.), rozliczanie zaliczek, rozliczanie delegacji itp. oraz sporządzanie raportów,

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 11

1. Zmiany postanowień regulaminu wprowadza się w drodze Aneksu w trybie właściwym dla jego nadania.
2. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona jest zobowiązana zapoznać pracowników z treścią regulaminu oraz wszystkich aktów prawnych, do których regulamin odsyła, jak również na żądanie pracownika wyjaśnić treść regulaminu (każdy z pracowników fakt zapoznania się z regulaminem poświadcza swoim podpisem na załączonej do regulaminu liście).
3. Traci moc dotychczasowy Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp. wprowadzony zarządzeniem Nr 5/2009 dyrektora MOS z dnia 23.10.2009r. wraz ze wszystkimi Aneksami i Załącznikami będącymi ich integralną częścią.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, tj. z datą 15.05.2013 r.

  SchematorganizacyjnyMOSzaCE_zczniknr1doRegulaminuorganizacyjnegopdf.pdf   strzałka   Schemat organizacyjny MOS załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego MOS.pdf, 2.40 MB

 Zarz_zdzenienr4zdn7052014rDyrektoraMOSwsprawiewprowadzeniazmianwRegulaminieorganizacyjnym.%20dyrektora%20mos%20w%20sprawie%20wprowadzenia%20zmian%20w%20regulaminie%20organizacyjnym%20mos   strzałka   Zarządzenie nr 4 z dn. 7.05.2014 r. Dyrektora MOS w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym MOS, 1.76 MB

opublikował:
ostatnie zmiany: 22-01-2015 11:55 przez
czytany: 2962
Rejestr zmian